Yanbian Fude 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Dong Jialin
00
2. Yang Ailong
-01
3. Jin Hongyu
-01
4. Akbar Ahmetjan
-01
5. Valdet Rama
-02
6. Seung-Dae Kim
-02
7. Li Hao
-02
8. Jin Xian
-02
9. Yin Changji
-02
10. Pei Yuwen
-03
11. Sun Jun
-04
12. Jin Chengjun
-04
13. Il-Soo Hwang
-05
14. Nikola Petkovic
-05
15. Li Haojie
-05
16. Jiang Hongquan
-05
17. Han Qingsong
-05
18. Li Long
-06
19. Bit-Garam Yoon
-07
20. Richard Guzmics
-07
21. Jin Bo
-09
22. Jiang Weipeng
-10
23. Cui Ren
-10
24. Han Guanghui
-10
25. Wu Yongchun
-10
26. Piao Shihao
-10
27. Chi Zhongguo
-12
28. Bubacarr Trawally
-12
29. Tian Yinong
-12
30. Chi Wenyi
-13
  
1. Chi Zhongguo
2610
2. Chi Wenyi
2520
3. Bubacarr Trawally
2430
4. Piao Shihao
2246
5. Tian Yinong
2167
6. Jiang Weipeng
2158
7. Han Guanghui
1989
8. Richard Guzmics
1592
9. Jin Bo
1384
10. Wu Yongchun
1375
11. Pei Yuwen
1260
12. Bit-Garam Yoon
1071
13. Sun Jun
1059
14. Nikola Petkovic
0749
15. Cui Ren
0629
16. Il-Soo Hwang
0624
17. Han Qingsong
0586
18. Li Haojie
0572
19. Li Long
0546
20. Seung-Dae Kim
0522
21. Valdet Rama
0464
22. Jiang Hongquan
0431
23. Dong Jialin
0180
24. Jin Hongyu
0169
25. Li Hao
0149
26. Jin Chengjun
0078
27. Yin Changji
0059
28. Jin Xian
0038
29. Akbar Ahmetjan
0028
30. Yang Ailong
0017
  
1. Chi Zhongguo
29
2. Chi Wenyi
28
3. Bubacarr Trawally
28
4. Tian Yinong
27
5. Piao Shihao
25
6. Jiang Weipeng
25
7. Han Guanghui
23
8. Jin Bo
22
9. Li Long
21
10. Cui Ren
20
11. Wu Yongchun
19
12. Richard Guzmics
19
13. Li Haojie
16
14. Sun Jun
15
15. Pei Yuwen
14
16. Bit-Garam Yoon
12
17. Nikola Petkovic
09
18. Il-Soo Hwang
08
19. Han Qingsong
07
20. Jiang Hongquan
07
21. Valdet Rama
07
22. Li Hao
06
23. Seung-Dae Kim
06
24. Jin Chengjun
05
25. Yin Changji
05
26. Jin Hongyu
03
27. Akbar Ahmetjan
02
28. Jin Xian
02
29. Dong Jialin
02
30. Yang Ailong
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Bubacarr Trawally
18
2. Bit-Garam Yoon
03
3. Jin Bo
02
4. Cui Ren
02
5. Sun Jun
01
6. Chi Zhongguo
01
7. Richard Guzmics
01
8. Seung-Dae Kim
01
9. Il-Soo Hwang
01
  
1. Tian Yinong
06
2. Chi Zhongguo
06
3. Piao Shihao
05
4. Richard Guzmics
04
5. Jiang Weipeng
03
6. Jin Chengjun
02
7. Han Qingsong
02
8. Sun Jun
02
9. Wu Yongchun
02
10. Han Guanghui
02
11. Bubacarr Trawally
02
12. Pei Yuwen
01
13. Jin Bo
01
14. Li Haojie
01
15. Dong Jialin
01
16. Bit-Garam Yoon
01
  
   
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Pei Yuwen
1985
2. Nikola Petkovic
1986
3. Il-Soo Hwang
1987
4. Valdet Rama
1987
5. Richard Guzmics
1987
6. Jiang Hongquan
1987
7. Han Qingsong
1987
8. Han Guanghui
1988
9. Chi Wenyi
1988
10. Chi Zhongguo
1989
11. Cui Ren
1989
12. Jin Hongyu
1989
13. Wu Yongchun
1989
14. Bit-Garam Yoon
1990
15. Seung-Dae Kim
1991
16. Tian Yinong
1991
17. Piao Shihao
1991
18. Jin Xian
1991
19. Li Hao
1992
20. Jiang Weipeng
1993
21. Dong Jialin
1993
22. Li Haojie
1993
23. Jin Bo
1993
24. Sun Jun
1993
25. Akbar Ahmetjan
1993
26. Bubacarr Trawally
1994
27. Yang Ailong
1995
28. Yin Changji
1995
29. Jin Chengjun
1997
30. Li Long
1998
  
1. Yang Ailong
-28
2. Akbar Ahmetjan
-25
3. Dong Jialin
-22
4. Jin Hongyu
-21
5. Jin Xian
-20
6. Yin Changji
-18
7. Li Hao
-18
8. Valdet Rama
-16
9. Jin Chengjun
-14
10. Seung-Dae Kim
-14
11. Jiang Hongquan
-06
12. Li Haojie
-03
13. Il-Soo Hwang
-03
14. Sun Jun
-02
15. Li Long
-01
16. Pei Yuwen
-01
17. Nikola Petkovic
00
18. Han Qingsong
00
19. Bit-Garam Yoon
07
20. Cui Ren
08
21. Richard Guzmics
12
22. Jin Bo
12
23. Wu Yongchun
15
24. Jiang Weipeng
16
25. Han Guanghui
17
26. Piao Shihao
22
27. Tian Yinong
24
28. Bubacarr Trawally
25
29. Chi Zhongguo
26
30. Chi Wenyi
28
  
1. Bubacarr Trawally
23
2. Jin Bo
14
3. Jiang Weipeng
14
4. Piao Shihao
13
5. Li Long
11
6. Sun Jun
11
7. Tian Yinong
11
8. Chi Zhongguo
09
9. Chi Wenyi
07
10. Li Haojie
04
11. Jin Chengjun
03
12. Wu Yongchun
03
13. Bit-Garam Yoon
02
14. Yin Changji
01
15. Han Guanghui
01
16. Dong Jialin
-02
17. Richard Guzmics
-03
18. Yang Ailong
-03
19. Cui Ren
-04
20. Akbar Ahmetjan
-04
21. Seung-Dae Kim
-05
22. Li Hao
-06
23. Jin Xian
-10
24. Pei Yuwen
-10
25. Han Qingsong
-10
26. Nikola Petkovic
-12
27. Jin Hongyu
-12
28. Il-Soo Hwang
-13
29. Jiang Hongquan
-16
30. Valdet Rama
-17
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Top 20 Sport News Germany Top 20


FC Barcelona Players Rating Orlando Pirates Players Rating Kaizer Chiefs Players Rating Mamelodi Sundowns Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Sihla
Slovakia
Filipovo
Slovakia
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Valaska
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio